Tedarikçi Çözüm Ortağı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“TSKB GD”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda TSKB GD, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle TSKB GD’nin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında müşterilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

TSKB GD, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tedarikçi/çözüm ortağı ve bunların çalışan ya da yetkililerine ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Tedarikçi/Çözüm Ortağı ve bunların çalışanları ya da yetkililerine ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara dayanılarak işlenmektedir.

 • KVKK md. 1 bendi uyarınca açık rızanıza dayalı hallerde aşağıda belirtilen amaç kapsamında
 • Yasal mevzuat gereği çözüm ortağının adli sicil kayıtlarının tespiti ve kurumsal müşterilerle paylaşılması amacıyla,
 • KVKK md 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında
 • Hizmet alan sıfatıyla, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu tahtında düzenlenen bildirim ve bilgi verme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet alan sıfatıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tahtında düzenlenen iş yeri güvenli çalışma ortamını sağlama ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, asıl işveren sıfatıyla 4857 sayılı İş Kanunu tahtında düzenlenen bildirim ve ödeme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet alan sıfatıyla tedarikçi/iş ortakları ile kurulan hukuki ilişkinin niteliğine ve tabiatına göre Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • Tedarikçi/çözüm ortağı hukuki ilişkisine esas sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet ve üretim operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin yürürlüğüne bağlı finans ve muhasebe işlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • TSKB GD, ürün ve hizmetlerimize özgü operasyonel ve sistemsel altyapı ile acil durum yönetimi süreçlerinin süreçlerinin planlanması ve icrası ile bunların güvenliğinin temini,
 • Yasal mevzuat gereği zorunlu olan saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuata uyum süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz denetim, iç kontrol ve teftiş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mahkemeler ve icra dairelerine ve yetkili diğer kamu kurumlarına yönelik kanunen öngörülen bilgilendirme, rapor düzenleme ve denetim yükümlülüklerimizin ifası,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
 • KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tedarikçi/çözüm ortağı iş ilişkisinden doğan hak ve alacaklarımızın takibi/tahsili/korunması için idari ve yasal takip işlemlerinin yapılması ve bu kapsamda taraf olunan dava, takip ve soruşturma süreçlerindeki hak ve yükümlülüklerimizin ifası, yargı faaliyetlerinin icrası, 
 • Tedarikçi/çözüm ortağı erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda hizmet tedarik edilmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

Tedarikçi/çözüm ortağı  ve bunların çalışanları ya da yetkililerine ait kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nde  belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere aktarılmaktadır.

 • Yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme ve denetim yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Gayrimenkul Bilgi Merkezi, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve adli merciler ile, 
 • Tedarikçi/çözüm ortağı hukuki ilişkisinin dayandığı sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla TSKB GD’nin hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar ile, 
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla şirketimiz hissedarları ve bağımsız denetçiler ile,
 • Tedarikçi/çözüm ortağı ilişkisi çerçevesinde bir hakkın tesisi, kullanımı ve korunmasını teminen TSKB GD danışmanları ve/veya vekalet ilişkisi içerisinde bulunduğu avukatları ve adli merciler ile,
 • Açık rızanızın varlığı halinde, hizmet tedarik ettiğimiz müşterilerimiz ile;

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; TSKB GD yerleşkelerinde ve/veya dışarıda gerçekleşen sözlü veya yüz yüze görüşme ve iletişimden, düzenleme veya onaylama şeklinde akdedilen tedarikçi/çözüm ortağı faaliyetlerine yönelik her türlü sözleşmeler, protokollerden, sesli iletişimden, e-mail ve faks aracılığı ile gerçekleştirilen yazılı iletişimden, gazete ve dergilerde yayımlanan haberler, web siteleri, sanayi ve ticaret odası listeleri, sosyal medya platformları, sektöre yönelik etkinlik ve davetlerde karşılıklı iletişim gibi çok çeşitli kanallardan her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve/veya elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ve edimlerimizin ifa edilmesi, sözleşmeden ve yasal mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizin temin edilmesi şeklindeki hukuki sebepler ile toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah.  Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel                                : 0212 334 50 54

Faks                             : 0212 334 50 35

Eposta                          : degerleme@tskb.com.tr

Ticaret sicil numarası     : 485935

Mersis numarası            : 0859033992100010

Güncelleştirme Tarihi     : 12.08.2021

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.