Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“TSKB GD”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda TSKB GD, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle TSKB GD’nin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında müşterilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

TSKB GD, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla müşterilerine ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen şartlara dayanılarak işlenmektedir.

 • KVKK md 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ikincil düzenlemeleri uyarınca beyanname, bilgi ve belge verme yükümlülüğümüzün ifası amacıyla,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • TSKB GD iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • TSKB GD müşterilerine sunulan danışmanlık ve değerleme hizmetlerine esas sözleşme ilişkisinin kurulması ve sözleşmesinin ifası
 • Sözleşmenin yürürlüğüne bağlı finans ve muhasebe işlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşme konusu hizmetin ifası için gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal/Hizmet ve Üretim operasyon süreçlerinin ve icrası,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • TSKB GD ürün ve hizmetlerine yönelik risk yönetimi, acil durum süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi, adli merciiler tarafından ve diğer otoritelerce TSKB GD için kanunen öngörülen bilgilendirme, rapor düzenleme ve denetim yükümlülüklerinin ifası,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerine getirmekle yükümlü olunan iç kontrol ve teftiş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Yasal mevzuata uyum süreçlerinin planlanması ve iş faaliyetlerinin mevzuata uygun icrası.
 • KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Müşterilerden veya üçüncü kişilerden TSKB GD’nin faaliyetlerine yönelik olarak gelen istek, itiraz ve şikâyet taleplerinin sonuçlandırılması, yerine getirilmesi, değerlendirilmesi ve bu çerçevede müşteri ilişkilerinin planlanması ve icrası,
 • TSKB GD genel müdürlük ve şubesinin ziyaret edilmesi durumlarında yerleşkelerin ve tesislerinin fiziksel güvenliğinin temini,
 • TSKB GD hak ve alacaklarının takibi/tahsili/korunması için idari ve yasal takip işlemlerinin yapılması, taraf olunan soruşturma ve davalarda hak ve yükümlülüklerimizin ifası, yargı faaliyetlerinin icrası,
 • KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KVKK ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde TSKB GD iş faaliyetleri kapsamında sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama, pazar araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • KVKK ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde potansiyel müşteri bilgilendirme ve iletişim ile kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • KVKK ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği ölçüde müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi,
 • TSKB GD tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Sponsorluk, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve icrası

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

Müşterilere ait kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde, belirlenen aktarma amacı ile sınırlı ve amacı yerine getirecek ölçüde, aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere ve aktarılmaktadır.

 • Yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme, raporlama yapma ve denetim yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, adli merciiler ve bağımsız denetçiler ile,
 • TSKB GD’nin sağladığı ürün ve hizmetlere ilişkin akdedilen sözleşmelerde yüklenmiş olduğumuz edimleri yerine getirebilmek amacıyla, gizlilik sözleşmesi akdedilmiş yurt içinde yerleşik tedarikçi firmalar, iş ortakları ve destek hizmeti kuruluşları ile,
 • TSKB GD ve/veya müşterilerinin hak ve yükümlülüklerinin tesisi, kullanılması ve korunmasını temin amacıyla danışmanlık hizmeti aldığı ve/veya vekâlet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişiliğe haiz danışmanlar ve avukatlar ile,
 • TSKB GD’nin konsolide denetim dahil zorunlu hukuki yükümlüklerini yerine getirebilmek amacıyla TSKB GD hissedarları ile,
 • TSKB GD’nin tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte düzenleyici/katılımcı olduğu konferans ve davetler, fuar gibi etkinliklerde hizmet/ürün tedarik edilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde bulunulan ajanslar ve organizasyon şirketleriyle

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Müşterilere ait kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TSKB GD’nin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • TSKB GD genel müdürlük veya şubelerinin fiziki olarak ziyaret edilmesi halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • Değerleme faaliyetlerine yönelik her türlü sözleşmeler, protokoller, talimatlar, bilgi formları ve sair belgeler kapsamında,
 • E-posta ile yapılan başvurular vasıtasıyla,
 • Faks aracılığı ile gerçekleştirilen yazılı iletişimle,
 • Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • TSKB GD kurumsal internet sitesinin ziyaret edilmesi halinde,
 • Sektöre yönelik etkinlik ve davetlerde karşılıklı iletişim kanalları ile
 • Müşterilerimiz ile yüz yüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde veya telefon ya da telekonferans yoluyla gerçekleştirilen iletişimler vasıtası ile

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah.  Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel                                : 0212 334 50 54

Faks                             : 0212 334 50 35

Eposta                          : degerleme@tskb.com.tr

Ticaret sicil numarası     : 485935

Mersis numarası           : 0859033992100010 

Güncelleştirme Tarihi     : 12.08.2021

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.