Çalışan ve Stajyer Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“TSKB GD”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda TSKB GD, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle TSKB GD’nin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında TSKB GD çalışan ve stajyer adaylarının şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

TSKB GD, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çalışan adaylarına ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara dayanılarak işlenmektedir.

 • KVKK md. 1 bendi uyarınca açık rızanıza dayalı hallerde aşağıda belirtilen amaç kapsamında 
 • Adayların, başvurulan pozisyon için sağlık durumunun tespiti amacıyla,
 • KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • Adayların başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Adayların niteliği, tecrübesinin ilgili pozisyona uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Adaylara yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Adayların finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Mevcut açık pozisyonlar olmasa bile ileride başka bir pozisyon için tekrar değerlendirilmek üzere muhafaza edilmesi 
 • TSKB GD insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, KVKK’nın “kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” maddelerine uygun bir şekilde, belirtilen aktarma amacı ile sınırlı ve amacı yerine getirecek ölçüde, aşağıda sayılan kurum, kuruluş, merci ve kişilere ve aktarılmaktadır:

 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında bilgi vermekle mükellef olduğumuz kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında adayın başvurulan pozisyon gereği istihbarat ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hissedarı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’ye

TSKB GD iç operasyonlarının yürütülmesi için kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler; TSKB GD ile gerçekleşen görüşme ve iletişimden, çalışan adayı tarafından düzenlenen ve paylaşılan özgeçmiş, iş başvuru formu ile adayın TSKB GD’ye ibraz ettiği vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, eğitim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, şahsi elektronik posta adresinden yapılan bilgi paylaşımları ile benzeri muhtelif kanallardan tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, aşağıdaki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir:

 • İş sözleşmesinin kurulabilmesi için zorunlu olması nedeniyle,
 • TSKB GD’nin meşru menfaatlerini gerçekleştirmek üzere başvurulan pozisyon için adayın uygunluğunun ölçülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi bakımından gerekli olması,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerindeki haklarının tesisi, kullanımı ve korunmasının temini için zorunlu olması,

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

gerçekleştirilebilir.

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah.  Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel                                : 0212 334 50 54

Faks                             : 0212 334 50 35

Eposta                          : degerleme@tskb.com.tr

Ticaret sicil numarası     : 485935

Mersis numarası            : 0859033992100010

 

Güncelleştirme Tarihi     : 12.08.2021

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.