Çalışan ve Stajyer Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi (“TSKB GD”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda TSKB GD, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini alır. Bu aydınlatma metniyle TSKB GD’nin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında TSKB GD çalışanlarının şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan terim ve ifadeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan anlamlarını haizdir.

VERİ SORUMLUSU

TSKB GD, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla çalışan adaylarına ait kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİLERİ

TSKB GD olarak, siz çalışanlarımıza ait kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, işlem güvenliği, finansal, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıt verileri şeklindeki genel nitelikli kişisel veriler ile sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri şeklindeki özel nitelikli kişisel veriler olarak kategorize etmekte ve bu kapsamda işlemekteyiz. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz.

 • KVKK md. 1 bendi uyarınca açık rızanıza dayalı hallerde aşağıda belirtilen amaç kapsamında
 • Yasal mevzuat gereği çalışanlarımızın ilk işe giriş anındaki sağlık durumlarının tespiti,
 • Çalışanlarımızın Grup Özel Sağlık Sigorta Poliçesi kapsamına alınmasının temini,
 • Çalışanlarımızın önceki iş yerlerinde mevcut sağlık kayıtlarının temini,
 • Çalışanlarımızın asli ve yan hak ve menfaatlerinin tespiti ve ifası,
 • Çalışanlarımızın işe başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinde adli sicil kayıtlarının denetimi, 
 • KVKK md. 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde ve hukuki yükümlüklerimizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlendiği üzere; çalışan özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması faaliyetlerinin icrası,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlendiği üzere; işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin verilmesi ve kanunen ödenmesi zorunlu olan primlerin ödenmesi,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlendiği üzere; iş sağlığı ve güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Bankacılık Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurumu’na, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na bilgi ve belge temin etme yükümlülüklerimizi ifası,
 • KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • Acil durum süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın işe başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımıza karşı iş sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizin ifası,
 • Çalışanlarımızın görevlendirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları çerçevesinde erişim ve temsil yetkilerinin belirlenmesi,
 • TSKB GD’nin iş faaliyetlerine konu sözleşme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın organizasyonel gelişim kapsamında yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın ücret ile ücretten sayılan hak ve alacaklarının tespiti ve ifası
 • Çalışanlarımızın ücret dışında kalan yan hak ve menfaatlerinin tespiti ve ifası,
 • Çalışanlarımızın hak ve alacaklarının ifası için finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımıza yönelik iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İlgili çalışanımızın görev alanında kalması kaydıyla, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetleri ile mal/hizmet ve üretim operasyon süreçlerinin ve icrası, 
 • KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ile bunların ikincil düzenlemelerinden doğan, bilgi ve belge verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizin planlanması ve icrası
 • Kanunen yetkili kişi, kurum, kuruluşlar ve adli mercilerden gelen talep üzerine bilgi ve belge verme yükümlülüğünün ifası,
 • Çalışanlarımıza yönelik, denetim/ iç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlarımızın hak ve alacaklarının ifası için finans ve muhasebe süreçlerinin planlanması ve ifası 
 • KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Çalışanlarımızın ve iş yerinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • TSKB GD’nin sistemsel ve operasyonel alt yapısının planlanması,
 • Çalışanlarımızın kendi aralarında veya müşterilerimiz ile çalışanlarımız arasında gerçekleşen talep / şikâyet süreçlerin takibi ve neticelendirilmesi,
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları çerçevesinde erişim yetkilerinin tespiti,
 • Çalışanlarımıza zimmet edilen taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Çalışanlarımızın ücret ile diğer hak ve alacaklarının ifası için finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın asli ve yan hak ve menfaatlerinin tespiti ve ifası,
 • Çalışanlarımızın ilişkili olduğu hukuk işleri ve süreçlerinin takibi ile icrası,
 • Çalışanlarımıza yönelik ücret politikasının belirlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımıza yönelik insan kaynakları politikasının belirlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın, TSKB GD’yi temsilen katılacakları fuar, organizasyon vb. etkinliklerin planlanması ve katılımın sağlanması 
KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • TSKB GD’yi temsilen çalışanlarımızın yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum aktivitelerinin, sportif faaliyetlerin ve dernek faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızı gözetme yükümlülüğü, İş Sağlığı ve güvenliği ile kamu sağlığının tesisi gereği Covid-19 risk bilgisinin sorgulanması,
 • TSKB GD’nin faaliyetlerine ilişkin kamu oyuna bilgi ve belge açıklanması amacı ile

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde, belirtilen aktarma amacı ile sınırlı ve amacı yerine getirecek ölçüde, yalnızca aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere aktarılmaktadır.

a) İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılk Kanunu ile bunların ikincil mevzuatında düzenlenen edimlerimizi yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı kurum ve kuruluşlar ile,

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Noterlikler, Ticaret Odaları ve bağımsız denetim şirketleri ile

c) Yürürlükteki Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca konsolide denetim faaliyetleri kapsamında bilgi vermekle yükümlü olduğumuz hissedarımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile,

d) İş ilişkimiz tahtında yüklenmiş olduğumuz ücret, ücret benzeri ve ücretten sayılmayan hak ve alacaklarınızın ifası amacıyla T. İş Bankası A.Ş. ile;

e) Hukuki ihtilaflarda, TSKB GD ve çalışanlarının haklarının tesisi, kullanımı ve korunması bakımından danışman ve/veya avukatlar ile,

f) Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verilerinizin ilk defa özel sağlık sigorta poliçenizin düzenlenmesi için ilgili sigorta kuruluşu ile,

g) Yukarıdaki kapsam dışında kalmakla birlikte TSKB GD’nin ek olanak olarak sağladığı iletişim, kurum dışı görev ifalarında ulaşım ve konaklama, eğitim ve kariyer danışmanlığı, yemek ücreti tahsisi ve bordrolama faaliyetleri çerçevesinde asli ve yan haklarınızın tesisi, korunması ve icrası için; sözleşme ilişkisi içinde bulunduğumuz yayıncı kuruluşlar, telekomünikasyon şirketleri, araç kiralama şirketleri, insan kaynakları şirketleri, yemek kartı şirketleri ile sözleşme ilişkisi içerisinde bulunmadığımız vize aracılık şirketleri, oteller, hava ve kara yolu ulaşım şirketleri gibi yurtiçi veya yurtdışında yerleşik özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişileri,

h) Değerleme/danışmanlık faaliyetlerimize ek veya destek olarak üçüncü kişilerden temin ettiğimiz hizmet ve servislerin ifası amacıyla danışmanlar ve destek hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçi gerçek veya tüzel kişi firmaları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile,

i) Adli ve/veya idari mercilerce öngörülen ve Şirketimizce yerine getirmesi zorunlu olan hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları ve icra dairleri ile;

j) TSKB GD meşru menfaatleri çerçevesinde TSKB GD hakkında haberlerin yer aldığı kurum internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kamuoyu ile ve işbu platformları yöneten dış hizmet alınan tedarikçi firmalar ile;

k) İş yeri fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla bu konuda hizmet alan firmalar ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile,

Bu doğrultuda kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz; TSKB GD yerleşkesinde gerçekleşen görüşme ve iletişimden, tarafınızca düzenlenen ve paylaşılan özgeçmiş,  iş başvuru formu ile TSKB GD’ye ibraz etmiş olduğunuz adli sicil kaydı, vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, sağlık durumunuzu gösterir raporlar, eğitim durumunuzu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, şahsınızca doldurulan aile durumu bildirim formu, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlik belgesi fotokopisi ile onaylama veya imzalama yoluyla tanzim edilen işe giriş formlar, geçmiş iş deneyimlerinize ait hizmet dökümleri ve çalışma belgeniz ile Şirketimizin uygulamaları ve platformlarından, bilgi formları ve sair belgelerden, HES KODU sorgulama sisteminden, şahsınıza tesis edilen şirketimiz unvanını içerir elektronik posta adresinizden veya şahsi elektronik posta adresinizden yapılan bilgi paylaşımları ile benzeri muhtelif kanallardan tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

 1. TSKB GD faaliyetlerinin mevzuata uygun planlanması ve yürütülmesi için zorunlu olması,
 2. İş ilişkisinden ve sözleşmesinden doğan asli ve yan hak ve alacaklarının hukuka uygun olarak tespit ve ifa edilmesi için gerekli olması,
 3. Yürürlükteki İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu gibi yasalar ve bunlara bağlı tali mevzuatta düzenlenen hükümler uyarınca TSKB GD’nin işveren sıfatı ile yükümlü olduğu hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 4. TSKB GD’nin sağladığı ek olanaklar kapsamındaki tüm asli ve yan haklarının tam ve eksiksiz olarak tespit ve ifa edilmesi için gerekli olması,
 5. Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile TSKB GD meşru menfaatlerinin temini,
 6. Özgür iradeniz ile açıklamış olduğunuz açık rızanız

sebepleri ile siz çalışanlarımıza ait genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde toplamakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

TSKB GD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Adres                           : Ömer Avni Mah.  Karun Çıkmazı Sk. No:2/1 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel                                : 0212 334 50 54

Faks                             : 0212 334 50 35

Eposta                          : degerleme@tskb.com.tr

Ticaret sicil numarası     : 485935

Mersis numarası            : 0859033992100010

Güncelleştirme Tarihi     : 25.08.2021

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.